Hlavná foto

Katecheté

Katecheze je nástroj, kterým přibližujeme skutečnosti víry lidem. Jako Katecheté tak zprostředkováváme jejich hlubší zakotvení ve vztahu ke Kristu a bližním.

Katecheze a evangelizace

Katecheze je nástroj, kterým věřícímu člověku zprostředkováváme zkušenost víry. Jiným nástrojem zprotředkování zkušenosti víry je evangelizace. Rozdíl mezi katechezí a evangelizací je ve zkušenosti víry cílové skupiny. U katecheze je předpoklad jisté zkušenosti a vědomostí vplývajících z života zakotveného ve víře. Evangelizace je oproti tomu "nízkoprahová" tzn. zprotředkovává zkušenost víry v základním rámci a vyrůstá z lidské zkušenosti posluchače. Kaetchezi můžeme rozdělit pdole věkových skupin na:

- katecheze pro děti

- katecheze pro mládež

- katecheze pro dospělé

- katecheze pro různá společenství

katecheze pro děti

Výuka náboženství

Výuka náboženství probíhá na Základní škole v Kunštátě. Obvykle v období od druhé poloviny září až do konce května. Výuka probíhá po jednotlivých ročnících od úterka do pátku. Mimo pondělí a čtvrtek. Garantem výuky je Mgr. Petr Košulič (farář) a jednotlivé hodiny vyučují katechetky a katecheté z řad farníků.

Požadavky na vyučující náboženství:

- absolvování "teologického kurzu"

- absolvování kurzu "katecheta"

- pedagogické vzdělání na VŠ příp. pedagogické minimum na jiné VŠ (osvědčení o pedagogickém minimu) pro ty, kteří učí ve školách (požadavek MŠMT)

- kanonická mise (vydává biskupství brněnské na žádost faráře/administrátora)

"Teologický" kurz i kurz "Katecheta" zajišťuje Pastorační středisko biskupství brněnského. Teologický kurz je základním kurzem pro další kurzy jako jsou: "kurz katecheta, akolyta, pomocník ve farnosti. Kurzy lze absolvovat v různém pořadí. Výstupem je osvědčení o absolvování kurzu, které umožňuje (neopravňuje) práci ve farnosti. Ta se děje vždy pod vedením a ve spolupráci s farářem/administrátorem.

Kontakty na katechety

 .

Rozvrh hodin náboženství 2018-2019
  5 hodina 6. hodina 7. hodina
den/hodina 12:15 - 13:00 13:00 - 13:45 13:45 - 14:30
Úterý

1. třída

Bude upřesněno

4. třída

Bude upřesněno

7. třída

Mgr. Petr Košulič, farář 

Středa

 

3. třída

pí. Eva Horáková

8. a 9. třída

Mgr. Petr Košulič, farář

Čtvrtek    

Fara Sebranice

16:30 - 17:30

Mgr. Petr Košulič, admin exc.

Pátek  2. třída

pí. Eva Horáková

5. třída

Mgr. Petr Košulič, farář

6. třída

Mgr. Petr Košulič, farář

  Náboženství v MŠ Kunštát Středa 14:00 - 15:00 v budově MŠ  pí. Eva Horáková

 

Mše sv. pro děti

Mše sv. pro děti jsou každou středu v 18:00 ve školním roce (od září do května). Katecheze jsou přizpůsobeny tématům, která prožívá celá církev, diecéze anebo farnost. V letošním roce jsme se zaměřili na téma spojené s osobou světce a patrona farnosti sv. Stanislava. Jedná se o téma biskupských insignií a liturgie. V krátkých katechezích si představujeme jednotlivé prvky, které mají symbolický význam a zprotředkovávají nám vědomosti kolem osoby biskupa.

 

katecheze pro mládež

Mládež má svá setkávání každý pátek večer. Jedná se o skupinu mladých ve věku od 14 do 18 let, kteří se pravidelně setkávají a společně se zamýšlejí nad tématy víry a společnosti, a tráví spolu čas při obyčejném povídání, hraní her a dalších aktivitách - tvoří tzv. SPOLČO. Katecheze vede obvykle P. Petr Košulič.

 

Katecheze pro dospělé

Katecheze pro dospělé probíhají pravidelně v různých obdobích liturgického roku. V Adventu a půstu většinou o víkendech. V ostatním čase obvykle ve všední dny. V průběhu roku se setkávají zájemci při "Setkání nad Písmem svatým". V adventu a v půstu se témata odvíjejí buď od tématu, které prožívá církev (diecéze, farnost) anebo jsou naladny na určitou oblast katechizmu.

Setkání nad Písmem svatým

Každé úterý večer od 19:30 od září do června (mimo advent a půst) se setkáváme na faře v sále za kuchyní a společně probíráme texty Písma svatého. Katecheze vedou střídavě P. Petr Košulič a J. Marek Lepka.

letošní rok 2020-2021 se budeme věnovat tématu: bude zveřejněno do 14 dnů.

v předchozích letech jsme se věnovali:

2019-2020: List Židům

2018-2019: Ježíšovy zázraky

2017-2018: Tajemství modlitby růžence, biblické texty vztahující se k jednotlivým tajemstvím modlitby Růžence

2016-2017: Ježíšova podobenství, pochopení a význam podobenství pro tento čas

2015-2016: Starozákonní postavy a jejich poselství

2014-2015: Listy apoštola Pavla

2013-2014: Listy apoštolů

2012-2013: Apoštolové

 

Adventní kavárna

V adventu se setkáváme v neděli odpoledne. Jedná se o tři setkání o třech nedělích adventních. Během těchto setkání obvykle probíráme témata spojená s praktickou stránkou víry. Začínáme v 16:30 společným slavením modlitby Nešpor a po ní se setkáme v kavárně.

Advent 2019: Liturgický rok - Liturgický rok a jeho uspořádání, Vánoční okruh a jeho vznik a Velikonoční okruh a jeho vznik.

 

Postní setkání v kavárně

Toto setkávání se děje vždy v pátek večer po mši sv. v kavárně. Na jednotlivá setkání jsou zváni hosté, kteří mají připravené téma. A to buď vlastní téma, nebo téma, které je dané předem.

Tradice těchto setkání je dlouholetá, ale probíhala různým způsobem v různých podobách. V roce 2017 jsme v souvislosti s přípravou na biřmování započali tento cyklus pátečních večerů věnovaných opět oblastem naší víry.

V roce 2017 jsme pozvali významné hosty: R.D. Pavel Kafka, Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup, R.D. Roman Kubín, ředitel pastoračního střediska a další a věnovali jsme se tématu svátosti smíření.

v roce 2018 jsme pozvali trvalé jáhny našeho děkanátu - a že jich je: Alois Nebojsa z Bohuňova, František Bačovský z Křetína, Ladislav Kinc z Rovečného, Martin Klusáček z Boskovic, Marek Lepka z Kunštátu. Ti se věnovali svým vlastním tématům a že byla zajímavá o tom svědčí velká návštěvnost těchto večerů.

katecheze pro různá společenství

Tyto katecheze jsou obvykle věnovány konkrétnímu společenství anebo konkrétní skupině, která o ně projeví zájem.