Hlavná foto

Katecheté

Katecheze je nástroj, kterým přibližujeme skutečnosti víry lidem. Jako Katecheté tak zprostředkováváme jejich hlubší zakotvení ve vztahu ke Kristu a bližním.

Katecheze a evangelizace

Katecheze je nástroj, kterým věřícímu člověku zprostředkováváme zkušenost víry. Jiným nástrojem zprotředkování zkušenosti víry je evangelizace. Rozdíl mezi katechezí a evangelizací je ve zkušenosti víry cílové skupiny. U katecheze je předpoklad jisté zkušenosti a vědomostí vplývajících z života zakotveného ve víře. Evangelizace je oproti tomu "nízkoprahová" tzn. zprotředkovává zkušenost víry v základním rámci a vyrůstá z lidské zkušenosti posluchače. Kaetchezi můžeme rozdělit pdole věkových skupin na:

- katecheze pro děti

- katecheze pro mládež

- katecheze pro dospělé

- katecheze pro různá společenství

katecheze pro děti

Výuka náboženství

Výuka náboženství probíhá na Základní škole v Kunštátě. Obvykle v období od druhé poloviny září až do konce května. Výuka probíhá po jednotlivých ročnících od úterka do pátku. Mimo pondělí a čtvrtek. Garantem výuky je Mgr. Petr Košulič (farář) a jednotlivé hodiny vyučují katechetky a katecheté z řad farníků.

Požadavky na vyučující náboženství:

- absolvování "teologického kurzu"

- absolvování kurzu "katecheta"

- pedagogické vzdělání na VŠ příp. pedagogické minimum na jiné VŠ (osvědčení o pedagogickém minimu) pro ty, kteří učí ve školách (požadavek MŠMT)

- kanonická mise (vydává biskupství brněnské na žádost faráře/administrátora)

"Teologický" kurz i kurz "Katecheta" zajišťuje Pastorační středisko biskupství brněnského. Teologický kurz je základním kurzem pro další kurzy jako jsou: "kurz katecheta, akolyta, pomocník ve farnosti. Kurzy lze absolvovat v různém pořadí. Výstupem je osvědčení o absolvování kurzu, které umožňuje (neopravňuje) práci ve farnosti. Ta se děje vždy pod vedením a ve spolupráci s farářem/administrátorem.

Kontakty na katechety

 .

Rozvrh hodin náboženství 2018-2019
  5 hodina 6. hodina 7. hodina
den/hodina 12:15 - 13:00 13:00 - 13:45 13:45 - 14:30
Úterý

1. třída

Mgr. Petr Košulič, farář

4. třída

Mgr. Petr Košulič, farář

7. třída

Mgr. Petr Košulič, farář 

Středa

2. třída

pí. Eva Horáková

3. třída

pí. Eva Horáková

8. a 9. třída

Mgr. Petr Košulič, farář

Čtvrtek    

Fara Sebranice

16:30 - 17:30

Mgr. Petr Košulič, admin exc.

Pátek  

5. třída

Mgr. Petr Košulič, farář

6. třída

Mgr. Petr Košulič, farář

  Náboženství v MŠ Kunštát Středa 14:00 - 15:00 v budově MŠ  Eva Horáková

 

Mše sv. pro děti

Mše sv. pro děti jsou každou středu v 18:00 ve školním roce (od září do května). Katecheze jsou přizpůsobeny tématům, která prožívá celá církev, diecéze anebo farnost. V letošním roce jsme se zaměřili na téma spojené s osobou světce a patrona farnosti sv. Stanislava. Jedná se o téma biskupských insignií a liturgie. V krátkých katechezích si představujeme jednotlivé prvky, které mají symbolický význam a zprotředkovávají nám vědomosti kolem osoby biskupa.

 

katecheze pro mládež

Mládež má svá setkávání každý pátek večer. Jedná se o skupinu mladých ve věku od 14 do 18 let, kteří se pravidelně setkávají a společně se zamýšlejí nad tématy víry a společnosti, a tráví spolu čas při obyčejném povídání, hraní her a dalších aktivitách - tvoří tzv. SPOLČO. Katecheze vede obvykle P. Petr Košulič.

 

Katecheze pro dospělé

Katecheze pro dospělé probíhají pravidelně v různých obdobích liturgického roku. V Adventu a půstu většinou o víkendech. V ostatním čase obvykle ve všední dny. V průběhu roku se setkávají zájemci při "Setkání nad Písmem svatým". V adventu a v půstu se témata odvíjejí buď od tématu, které prožívá církev (diecéze, farnost) anebo jsou naladny na určitou oblast katechizmu.

Setkání nad Písmem svatým

Každé úterý večer od 19:30 od září do června (mimo advent a půst) se setkáváme na faře v sále za kuchyní a společně probíráme texty Písma svatého. Katecheze vedou střídavě P. Petr Košulič a J. Marek Lepka.

letošní rok 2020-2021 se budeme věnovat tématu: bude zveřejněno do 14 dnů.

v předchozích letech jsme se věnovali:

2019-2020: List Židům

2018-2019: Ježíšovy zázraky

2017-2018: Tajemství modlitby růžence, biblické texty vztahující se k jednotlivým tajemstvím modlitby Růžence

2016-2017: Ježíšova podobenství, pochopení a význam podobenství pro tento čas

2015-2016: Starozákonní postavy a jejich poselství

2014-2015: Listy apoštola Pavla

2013-2014: Listy apoštolů

2012-2013: Apoštolové

 

Adventní kavárna

V adventu se setkáváme v neděli odpoledne. Jedná se o tři setkání o třech nedělích adventních. Během těchto setkání obvykle probíráme témata spojená s praktickou stránkou víry. Začínáme v 16:30 společným slavením modlitby Nešpor a po ní se setkáme v kavárně.

Advent 2019: Liturgický rok - Liturgický rok a jeho uspořádání, Vánoční okruh a jeho vznik a Velikonoční okruh a jeho vznik.

 

Postní setkání v kavárně

Toto setkávání se děje vždy v pátek večer po mši sv. v kavárně. Na jednotlivá setkání jsou zváni hosté, kteří mají připravené téma. A to buď vlastní téma, nebo téma, které je dané předem.

Tradice těchto setkání je dlouholetá, ale probíhala různým způsobem v různých podobách. V roce 2017 jsme v souvislosti s přípravou na biřmování započali tento cyklus pátečních večerů věnovaných opět oblastem naší víry.

V roce 2017 jsme pozvali významné hosty: R.D. Pavel Kafka, Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup, R.D. Roman Kubín, ředitel pastoračního střediska a další a věnovali jsme se tématu svátosti smíření.

v roce 2018 jsme pozvali trvalé jáhny našeho děkanátu - a že jich je: Alois Nebojsa z Bohuňova, František Bačovský z Křetína, Ladislav Kinc z Rovečného, Martin Klusáček z Boskovic, Marek Lepka z Kunštátu. Ti se věnovali svým vlastním tématům a že byla zajímavá o tom svědčí velká návštěvnost těchto večerů.

katecheze pro různá společenství

Tyto katecheze jsou obvykle věnovány konkrétnímu společenství anebo konkrétní skupině, která o ně projeví zájem.