Hlavná foto

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V biřmování přijímám poslání k laickému apoštolátu, obraně víry a k svědectví o Ježíši Kristu.

Bůh by nám dal něco většího, kdyby měl něco většího než sebe samého.

JAN MARIA VIANEY

(1786-1859)

francouzský kněz "farář arský"

Biřmování (z latinského confirmatio – utvrzení, upevnění) je svátost, která dovršuje křest, a ve které jsme zahrnováni dary Ducha svatého. Ten, kdo se svobodně rozhodne žít životem Božího dítěte a kdo požádá o Ducha svatého skrze vkládání rukou a pomazání křižmem, dostane sílu stát se slovem i skutkem svědkem Boží lásky. Stává se tak plnohodnotným a zodpovědným členem katolické církve.
Každý z nás má příležitost přijmout toho Ducha, kterého Ježíš přislíbil svým učedníkům, a který sestoupil padesát dní po Velikonocích o svátku Letnic na apoštoly.

Přijmout biřmování znamená uzavřít s Bohem „smlouvu". Biřmovanec říká: Ano, věřím v Tebe, můj Bože, dej mi svého svatého Ducha, abych ti zcela patřil, abych se od tebe nikdy nevzdálil a abych ti vydával svědectví ve svém životě tělem i duší, slovem i skutkem, ve dnech dobrých i zlých. A Bůh odpoví: Ano, také v tebe věřím, mé dítě – a dám ti svého Ducha, dám ti sebe samého...Budu přítomen ve tvém těle a ve tvé duši, ve tvých slovech i činech. I kdybys na mě zapomněl, přece budu tady – v dobrém i ve zlém.

 

Jak 4, 8 : Přijďte blíže k Bohu, a Bůh přijde blíže k vám.

 

Praktické informace:

• Svátost biřmování je udělována prakticky dospělým osobám.
• Ve farnosti je udělována s odstupem cca čtyř let
• zájemce musí dovršit 16 let věku (v brněnské diecézi) v den biřmování.
• příprava je vyhlášena vždy v rámci ohlášek v kostele
• zájemci se přihlašují pomocí formuláře přihlášky na biřmování (viz samostatný dokument)
• příprava trvá přibližně 12-16 měsíců
• všechny náležitosti přípravy se zájemci dozvídají při prvním setkání
• podmínkou je být pokřtěný a absolvovat 1. sv. přijímání – dodat potvrzení o křtu.
• tuto svátost lze přijmout v kterékoliv římskokatolické farnosti.
• pokud zájemce ještě nebyl u 1. sv. přijímání, pak souběžně s touto přípravou běží individuální či skupinová příprava na eucharistii a sv. smíření.

 

Přihláška k přípravě na biřmování: BIŘMOVÁNÍ

 

V roce 2021 bude biřmování během června. Termín bude ještě upřesněn pod domluvě s o. biskupem.

- Příprava mladších je již v běhu od září 2019.

- Příprava starších (obvykle starších 25 let) bude probíhat skupinově od září 2020.

Další informace viz: CIC (Kodex církevního práva) s. 401-409 kan. 879-896

KODEX CÍRKEVNÍHO PRÁVA - CODEX IURIS CANONICI

Vybrané předpisy ohledně svátosti biřmování:

Kán. 880

§1 - Biřmování se uděluje pomazání křižmem na čele při současném vkládání ruky a vyslovení slov předepsaných ve schválených liturgických knihách.

§2 - Křižmo pužívané při svátosti biřmování musí být posvěceno biskupem i v případě, kdy tuto svátost uděluje kněz.
 

Kán. 881 - Je vhodné, aby se svátost biřmování udělovala v kostele a to při mši.

Kán. 882 - Řádným udělovatelem biřmování je biskup; platně uděluje tuto svátost také kněz, který obdržel pověření biřmovat buď obecným právem (obvykle na bílou sobotu večer je biskupem udělováno dovolení hned po křtu biřmovat), nebo mu bylo uděleno zvláště příslušným představeným.

Kán. 883-888 - hovoří o pravomoci biskupů a kněží vzhledem ke sv. biřmování.

Kán. 889 

§1 - K přijetí biřmování je způsobilý každý pokřtěný, a to pouze pokřtěný, který dosud nebyl biřmován.

§2 - K tomu, aby byl někdo biřmován mimo nebezpečí smrti, se vyžaduje aby měl užívání rozumu, byl vhodně poučen, řádně připraven a mohl obnovit křestní závazky.

Kán. 890 - Věřící jsou povinni přijmout tuto svátost ve vhodnou dobu; jejich rodiče, duchovní pastýři, hlavně faráři, dbají, aby věřící byli řádn poučeni o této svátosti a přijali ji ve vhodnou dobu.

Kán. 891 - Svátost biřmování s euděluje věřícím kolem věku, kdy dosáhli vlastního rozhodování (v ČR je to věk 16 let), pokud biskupská konference nestanovila jiný věk, nebo pokud se nejedná o nebezpečí smrti anebo pokud podle rozhodnutí udělovatele závažný důvod nevyžaduje jednat jinak.

Kán 892 - Biřmovanec má mít kmotra, pokud je to možné; úkolem kmotra je dbát, aby se biřmovaný choval jako opravdový svědek Kristův a věrn plnil povinnosti spojené s touto svátostí.

Kán 893

§1 - K tomu aby někdo byl kmotrem, je třeba aby splňovla podmínky stejné jako v případě křsestního kmotra

§2 - Je vhodné, aby kmotrem byl ten, kdo tento úkol zastával při křtu.