Hlavná foto

SVÁTOST KŘTU

Brána do společenství farnosti a brána do společenství s Bohem.

Jsem povolán k tomu, abych dělal to nebo byl tím, k čemu nebyl povolán nikdo jiný. Mám své místo v Božím plánu na zemi, jaké nemá nikdo jiný. Ať už jsem bohatý nebo chudý, lidmi pohrdaný nebo vážený, Bůh mě zná a volá mě jménem.

JOHN HENRY NEWMAN

(1801-1890)

anglický kardinál

Křest je branou do církve a počátkem trvalého společenství s Bohem. Je také předpokladem pro všechny ostatní svátosti. Sjednocuje nás s Ježíšem Kristem, zahrnuje nás do jeho výkupné smrti na kříži a tak nás vysvobozuje z moci hříchu, očišťuje od všech osobních hříchů a umožňuje nám spolu s ním vstát z mrtvých k životu, který nekončí. Protože křest je smlouvou s Bohem, musí člověk k němu říci své svobodné „ano". V případě křtu malých dětí vyznávají víru jejich rodiče jako zástupci.
Dar, který dostali novorozenci, by měli později v dospělosti svobodně a zodpovědně přijmout: Proces zrání je povede dále k přijetí svátosti biřmování, která upevní jejich křest a každému z nich vtiskne „pečeť" Ducha svatého. (Benedikt XVI.)

 

Mt 28, 19 : Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

 

Křest malých dětí do 7 let věku.

• Min. 3. měsíce před křtem kontaktovat faráře (tel, nebo email) a domluvit si schůzku.
• V případě prvního dítěte nutné počítat celkem s pěti setkáními s knězem.
• Účast obou rodičů na setkání nutná i v případě, že je jeden z nich nepokřtěný.
Co je potřeba:
- rodný list dítěte
- oddací list rodičů
- vyplněný formulář ZÁPIS K ŽÁDOSTI O KŘEST
• nesezdaný pár + 1-2 setkání ohledně manželství (manželství je předpokladem zdravé výchovy ve víře)
• praktikující pár s dalším dítětem - 1 setkání
• křest z jiných farností: jen se souhlasem faráře jejich farnosti (podle bydliště)
• příp. chodí do kostela v Kunštátě nebo v Sebranicích a jsou známi farářovi (opět nutný souhlas jejich faráře)


Křest dětí starších sedmi let je specifický a proto je třeba se domluvit s farářem na postupech a případných termínech osobně.

 

Křest dospělých od 14 let věku,

vždy po osobní domluvě s knězem. Další informace:
• délka přípravy minimálně jeden rok.

• Prvním krokem je přijetí do katechumenátu, děje se obřadem při mši sv. v neděli, na začátku celé přípravy. Obvykle o 1. neděli adventní.

• dalším momentem přípravy je přijetí mezi čekatele křtu – děje se obřadem při nedělní mši sv. v období bezprostředně před plánovaným datem křtu (max. 2 - 3 měsíce). Pokud je termínem křtu večerní mše sv. na Bílou sobotu, děje se přijetí mezi čekatale křtu na 1. neděli postní v Brně v katedrále přímo při mši sv. slavené otcem biskupem.

• obvyklým dnem křtu dospělých je večerní mše sv. na Bílou sobotu o Velikonocích.

• čas katechumenátu je časem seznamování se s poklady víry: Písmo svaté; Vyznání víry; Modlitba.

• období čekatele křtu je časem, kdy se církev modlí a prosí za katechumena (při tzv. skrutiniích) a jsou jim svěřeny poklady víry (Písmo sv., Vyznání víry a modlitba Otče náš)

• Po křtu následuje období tzv. mystagogie. Jedná se o čas, kdy je dospělý křesťan uváděn do praxe života v církvi.

 

Další informace viz: CIC (Kodex církevního práva) s. 389-401 kan. 849-878

KODEX CÍRKEVNÍHO PRÁVA - CODEX IURIS CANONICI

vybrané předpisy ohledně svátosti křtu dětí:
kan 850 - Křest se uděluje obřadem předepsaným ve schválených liturgických knihách, kromě případu naléhavé nutnosti (rozuměj nebezpečí smrti) kdy je nutné zachovat pouze to, co se vyžaduje k platnosti svátosti.
kan 851 - Rodiče dítěte, které má být pokřtěno, a ti kdo hodlají být kmotry, se řádně poučí o významu této svátosti a o povinnostech s ní souvisejících; farář sám nebo prostřednictvím jiných se stará, aby rodiče byli náležitě připraveni pastoračním poučením a společnými modlitbami.
kan 855 - Rodiče, kmotři a farář dbají, aby se nedávalo jméno, které je cizí křesťanskému smýšlení.
kan 857 - Dospělý se zpravidla křtí ve vlastním farním kostele a dítě ve vlastním farním kostele rodičů, pokud spravedlivý (opodstatněný) důvod nedoporučuje něco jiného.
kan 862 - Nikomu (kněz a jáhen) není dovoleno, kromě případu nutnosti (nebezpečí smrti), udílet bez náležitého dovolení křest na cizím území (mimo farnost), i kdyby šlo o jeho podřízené.
kan 864 - K přijetí křtu je způsobilý každý člověk, a to pouze člověk dosud nepokřtěný.
pozn: ti kdo jsou pokřtěni v jiné než katolické církvi jsou považováni za pokřtěné, pokud není pochybnost o způsobu udílení křtu. JInak jsou křtěni pod podmínkou (viz kan 869 §2)
kan 868
§1 - Aby dítě bylo pokřtěno dovoleně, je třeba:
1. souhlas rodičů nebo alespoň jednoho z nich nebo těch, kdo jsou zákonně na jejich místě;
2. opodstatněná naděje, že dítě bude vychováváno v katolickém náboženství; jestliže tato zcela chybí, odloží se křest podle předpisu partikulárního (diecézního) práva a důvod se oznámí rodičům.
§2 - dovoleně se v nebezpečí smrti křtí dítě katolických i nekatolických rodičů, i proti jejich vůli.
kan 872 - Pokud je to možné, má křtěnec kmotra, který má pomáhat dospělému křtěnci v uvedení do křesťanského života, křtěnce dítě představuje spolu s rodiči u křtu a snaží se, aby pokřtěný žil křesťanským životem odpovídajícím křtu, a věrně plnil křestní závazky.
kan 873 - Ke křtu se vezme buď jeden kmotr, nebo jen jedna kmotra nebo spolu kmotr a kmotra.

termíny křestních nedělí pro rok 2020
leden  
únor  
březen - doba postní v době postní se nekřtí
 duben  
květen  
červen  
červenec  
srpen  
září - 25. neděle v mezidobí  
říjen - 28. neděle v mezidobí  
listopad - 33. neděle v mezidobí Nouzový stav!
prosinec - 3. neděle adventní Neděle 13.12.2020