svatba3a

Manželství

Jak bych jen mohl dokázat vylíčit štěstí manželství sjednoceného církví... Jaké dvojspřeží: Dva věřící lidé s jedinou nadějí, s jedinou tužbou, s jediným způsobem života, v jediné službě...

Žádné rozdělení v duchu ani v těle. Tam kde je jen jedno tělo, je také jeden duch.

TERTULIÁN

latinský církevní autor

(nar. r. 160 - + po r. 220)

 

 

AKTIVITY PRO RODINY A MANŽELE

NĚCO DALŠÍHO...

 

 

 

 

 

CHETE MÍT SVATBU V KOSTELE?

NEVÍTE JAK NA TO? PŘEČTĚTE SI INFORMACE, KTERÉ JSOU UVEDENY ZDE. 1. SLOUPEC JE O TOM CO JE TŘEBA ZAŘÍDIT NA SVATBU, DRUHÝ O TOM JAK PROBÍHÁ PŘÍPRAVA NA SVATBU VE FRANOSTI KUNŠTÁT NA MORAVĚ.

Právní předspisy ohledně manželství upravuje nejen církevní právo ale i manželské civilní právo. Na vše je třeba brát zřetel s ohledem na to, že manželství před církví má i právní platnost pro stát.

KDYŽ HCI MÍT SVATBU V KOSTELE, CO JE POTŘEBA?

Pokud chcete uzavřít sňatek před církví je třeba splnit několik podmínek:

1. KŘEST

Je nezbytné aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěn v římskokatolické církvi.

2. KONTAKTOVAT FARÁŘE

Pokud chcete mít svatbu v Kunštátě nebo v Sebranicích nejprve kontaktujte místního faráře (viz kontakty). Nejlépe telefonicky.

3. VÝPIS Z KŘESTNÍ MATRIKY

Farář místa sňatku bude potřebovat u pokřtěného tzv. Výpis z křestní matriky (potvrzení o křtu). Pokud jsou snoubenci oba pokřtěni pak od obou. Pokud jste pokřtěni ve farnosti Kunštát nebo Sebranice, výpis není třeba. Tento výpis nesmí být starší tři měsíce před datem sňatku. Je tedy třeba ve vhodnou dobu kontaktovat faráře místa kde jste byli pokřtěni.

4. OSVĚDČENÍ

Navštivte také místní matriční úřad (Kunštát - MÚ Kunštát; Sebranice - MÚ Svítávka. Zde získáte Osvědčení od MÚ, že splňujete požadavky pro uzavření manželství.

5. PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ

Mimo právní dokumentaci je ještě nutnou součástí tzv. příprava snoubenců. Ta má svou jasnou formu a je uvedena dále v protějším sloupci.

6. PROPUŠTĚNÍ KE SŇATKU

Pokud chcete mít svatbu jinde než v uvedených místech a jste z Kunštátu anebo Sebranic, budete potřebovat tzv. Propuštění ke sňatku. A naopak pokud nejste ani z jedné farnosti je třeba mít propuštění ke sňatku od faráře aspoň jednoho ze snoubenců.

7. DISPENZ

Tzv. smíšené páry (pokřtěný katolík s pokřtěným nekatolíkem anebo nepokřtěným), musejí žádat dispens od biskupa (dovolení uzavřít smíšený sňatek). To společně se snoubenci zajišťuje farář místa sňatku.

 

 

Vzhledem k současné situaci nejen manželství, ale obecně vztahu k manželství je třeba aby snoubenci absolvovali tzv. přípravu na manželství. Jedná se o cyklus setkávání, ve kterém jsou snoubenci seznamováni s tím jak církev vnímá manželství.

JAK PROBÍHÁ PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ?

V boskovickém děkanství a také ve farnostech Kunštát a Sebranice je tato forma přípravy snoubenců:

1. etapa: cyklus setkávání s manželským párem ve skupině cca 5 párů

2. etapa: setkání snoubenců s oddávajícím knězem (případně s farářem farnosti kde bude sňatek)

PRO FARNOSTI KUNŠTÁT A SEBRANICE PLATÍ:


A. První setkání absolvujete s knězem - seznámení, vyplnění protokolu a seznámení s povinnostmi a náležitostmi sňatku.

- vstupní formulář; slouží také k před-vyplnění snubního protokolu - ZDE

B. Absolvování kursu s manželským párem:

- informace ke kursu - ZDE

- termíny kursů - ZDE (telefonicky si domluvte první schůzku podle vypsaných termínů)

- vstupní dotazník pro snoubence - ZDE (předáte lektorskému páru při prvním setkání)

C. Další 2 setkání s knězem - Doplnění všech nutných dokumentů. Manželství jak ho chápe církev. Otázky před manželským slibem a manželský slib.

D. Poslední setkání - Praktický nácvik obřadu v kostele a dojednání podrobností.

E. Hurááááááá může být svatba!

Tato forma přípravy na manželství je ve farnosti prakticky povinnou. Avšak ve výjimečných případech (nebezpečí smrti či vyšší věk snoubenců, případně jiné překážky) lze najít jinou formu. Tu je třeba nejdříve domluvit s místním farářem.

Jak bylo sděleno výše, manželství před církví má platnost i pro stát, proto je třeba brát zřetel na občanské právo ČR. Tzn. seznámit se s rodinným právem ČR alespoň v oblasti manželství. Jedná se o druhou část Občanského zákoníku 89/2012 sb - ZDE

 

Pán Ježíš svůj první zázrak učinil na svatbě, když ve vesnici Kána v Galileji proměnil vodu ve víno. A celá Bible je plná příběhů i ponaučení o tom, že Bůh se raduje z lidské lásky mezi mužem a ženou.

Hned v prvních kapitolách Písma nacházíme vyprávění, jak Bůh při stvoření světa muži a ženě požehnal a pozval je, aby se mu podobali v tom, že jejich láska bude dávat nový život. Naopak na samotném konci Bible je dovršení světa znázorněno jako svatba mezi Bohem a lidmi a celým stvořením. Střed a vrchol Písma tvoří příběh o Ježíšovi, jeho smrti pro druhé a jeho zmrtvýchvstání. Tato skutečnost byla křesťany velmi brzo chápána jako mystická svatba Krista a jeho snoubenky - církve.
Když tedy křesťané uzavírají manželství, nejedná se pouze o obyčejnou lidskou smlouvu, ale o uskutečnění toho nejhlubšího povolání, které Bůh vložil do lidské přirozenosti a zároveň o zobrazení lásky a věrnosti, kterou má Kristus ke své církvi.

Kráčet ke svatosti spolu, jako pár, je možné, krásné, mimořádně plodné a má zásadní význam pro dobro rodiny, církve i společnosti. (Jan Pavel II)