Hlavná foto

Manželství

Jak bych jen mohl dokázat vylíčit štěstí manželství sjednoceného církví... Jaké dvojspřeží: Dva věřící lidé s jedinou nadějí, s jedinou tužbou, s jediným způsobem života, v jediné službě...

Žádné rozdělení v duchu ani v těle. Tam kde je jen jedno tělo, je také jeden duch.

TERTULIÁN

latinský církevní autor

(nar. r. 160 - + po r. 220)

Stránka je v procesu zpracování... za tým webu P. Košulič, farář

Pán Ježíš svůj první zázrak učinil na svatbě, když ve vesnici Kána v Galileji proměnil vodu ve víno. A celá Bible je plná příběhů i ponaučení o tom, že Bůh se raduje z lidské lásky mezi mužem a ženou.
Hned v prvních kapitolách Písma nacházíme vyprávění, jak Bůh při stvoření světa muži a ženě požehnal a pozval je, aby se mu podobali v tom, že jejich láska bude dávat nový život. Naopak na samotném konci Bible je dovršení světa znázorněno jako svatba mezi Bohem a lidmi a celým stvořením. Střed a vrchol Písma tvoří příběh o Ježíšovi, jeho smrti pro druhé a jeho zmrtvýchvstání. Tato skutečnost byla křesťany velmi brzo chápána jako mystická svatba Krista a jeho snoubenky - církve.
Když tedy křesťané uzavírají manželství, nejedná se pouze o obyčejnou lidskou smlouvu, ale o uskutečnění toho nejhlubšího povolání, které Bůh vložil do lidské přirozenosti a zároveň o zobrazení lásky a věrnosti, kterou má Kristus ke své církvi.

Kráčet ke svatosti spolu, jako pár, je možné, krásné, mimořádně plodné a má zásadní význam pro dobro rodiny, církve i společnosti. (Jan Pavel II)