Hlavná foto

Pomazání nemocných

Sebehoršímu křesťanskému světu bych dal přednost, před sebelepším světem pohanským, protože v křesťanském světě se najde prostor pro ty, kterým jej pohanský svět nikdy nedopřál:

pro mrzáky a nemocné, pro staré a slabé, a nabízí se jim ještě více než jen ten prostor: láska k těm, kteří se pohanskému a bezbožnému světu jevili a jeví jako neužiteční.

HEINRICH BÖLL

Německý spisovatel

(1917-1985)

Bible dosvědčuje, s jakou péčí se Pán Ježíš osobně věnoval tělesným i duchovním potřebám nemocných, a že mnoho z nich uzdravil a osvobodil od působení Zlého. Svým učedníkům pak přikázal, aby konali totéž. Když tedy dnes církev slaví svátost pomazání nemocných, sám Ježíš pokračuje ve svém díle záchrany člověka, dotýká se nemocných svou uzdravující rukou a dává jim zvláštní milost Ducha svatého. Modlitba víry, vkládání rukou a mazání požehnaným olejem odkazují právě na působení Ducha svatého a na lásku, s jakou k nemocným přichází sám Bůh.

Co říká církev ve svých dokumentech:

Když člověk vážně onemocní, potřebuje zvláštní milosti Boží, aby stísněn úzkostí neklesal na mysli a aby snad v pokušení neochabla jeho víra. Proto Kristus posiluje věřící v zápase s nemocí svátostným pomazáním jako mocnou záštitou.


Slavení této svátosti spočívá především v tom, že po předchozím vzkládání rukou od představených církevní obce koná se modlitba spojená s vírou a nemocní jsou mazáni olejem, který byl posvěcen Božím požehnáním. Tento obřad naznačuje i uděluje svátostnou milost.


Tato svátost dává nemocnému milost Ducha Svatého: pomáhá celému člověku k uzdravení, posiluje jeho důvěru v Boha a vyzbrojuje ho proti pokušení a úzkosti před smrtí, aby mohl nejen statečně snášet utrpení, ale také proti němu bojovat, a prospívá-li to jeho spáse, dosáhnout zdraví; poskytuje též, pokud je třeba, odpuštění hříchů a dovršení křesťanského pokání.

(OUI 5-6)

PRAKTICKÉ INFORMACE:
Svátost pomazání nemocných je udílena:
1. hromadně v neděli kolem svátku Panny Marie Lurdské (11. února)
2. při pravidelných návštěvách na 1. pátek v měsíci podle potřeby.
3. Na požádání kdykoliv po domluvě s knězem.

Tato svátost je obvykle spojena s:

1. svátostí smíření = svatá zpověď - je předpokladem pro přijetí svátosti pomazání.

2. svátost eucharistie - je důsledkem přijetí svátosti pomazání. Intenzivní spojení s Pánem.

Svátost pomazání nemocných je udílena samostatně tehdy pokud člověk není schopný komunikovat (kóma, bezvědomí, umělý spánek, apod.) a tedy ani není schopný přijmout eucharistii. Vše se odvíjí od osobní situace jednotlivce.

Pokud chcete přijmout svátost pomazání nemocných kontaktujte kněze.

POZOR! Tuto svátost nemůže udělovat jáhen! Je tedy zybtečné ho o tuto službu žádat.

POMAZNÍ NEMOCNÝCH V CÍRKEVNÍM PRÁVU:

can.