SVÁTOST SMÍŘENÍ

Znovuotevření brány křtu

Někteří svatí nazývali sebe samé odpornými zločinci, protože viděli Boha, viděli sebe samé - a ten rozdíl

MATKA TEREZA

Kristova láska hledá ztracené a uzdravuje nemocné. Proto jsme dostali darem svátosti uzdravení a obnovení, ve kterých jsme osvobozováni od hříchu a posilováni v tělesné a duševní slabosti.
Svátost smíření není duchovním a ani osobním rozhovorem s knězem. Je příležitostí, kdy prosíme a odpuštění hříchů Boha. Obracíme se k němu s prosbou o smíření toho, co jsme hříchem pokřivili a nejsme schopni narovnat. Nejedná se ani o psychologickou poradnu ani nic podobného.

 

Jan 20, 23 : Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.

Lk 15, 21-22 : Syn mu řekl: „Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem." Ale otec nařídil svým služebníkům: „Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy!"

Mk2, 17 : Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky.

 

Praktické informace:

• příprava se děje v rámci přípravy na přijetí eucharistie jak u dětí, tak i u dospělých (viz eucharistie)
• příležitost je obvykle půl hodiny před večerní mší sv. ve všední den
• ve středu večer po mši sv. do 20:00
• vždy je třeba sledovat aktuální rozpis (ohlášky)
• děti mají příležitost ve středu od 17:30
• dospělí mohou využít i individuální domluvy s knězem
• k osobním či duchovním rozhovorům se domluvte osobně s knězem...

 

SPECIFICKOU PŘÍLEŽITOSTÍ JE TZV. NIKODÉMOVA NOC

  • jedná se o večer, který je inspirován setkáním Ježíše a Nikodéma a jejich rozhovorem
  • obsahem večera je příležitost k rozhovoru s knězem
  • můžete tento čas využít i ke generální svátosti smíření1
  • tento večer je určen jak lidem z řad věřících, tak také lidem hledajícím
  • součástí večera je také adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí
  • koná se vždy poslední středu v měsíci s výjimkami vánoc a velikonoc, kdy se nekoná (viz termíny)
  • čas je od skončení mše sv. (kolem 19:00) až do 21:30

V LETOŠNÍM ROCE SE NEKONÁ Z DŮVODU ZDRAVOTNÍCH I ČASOVÝCH

  

 1. generální svátost smíření vykonává člověk před závažnými kroky ve svém životě a je rekapitulací všech dosavadních zpovědí. Z toho důvodu, aby člověk shrnul vše podstatné co již řečeno ve zpovědích bylo a také případně mohl doplnit to, co řečeno nebylo.

ZPOVĚĎ V DOBĚ pandemie

zpověď

Příležitost ke sv. smíření ve stavu nouze.

 

 

nikodémova noc - termíny
MĚSÍC DATUM
září  
říjen  
listopad  
prosinec  
leden  
únor  
březen  
duben  
květen  
červen